นโยบายความเป็นส่วนตัว // Victoria gardens

วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ตระหนักดีถึงความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อความต่อไปนี้ คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ว่าด้วยการเก็บรวบรวม การจัดการ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจกับท่านอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของ www.vg.co.th

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เก็บรวบรวมอาจจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้กับ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ผ่านระบบช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพื่อเป็นข้อมูลในการเช่า-ซื้อ-ขาย ฝากซื้อ-ฝากขาย พื้นที่สำนักงาน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อสังหาเชิงพาณิชย์ รวมถึงบริการต่าง ๆ การนำเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับบริการของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการจาก วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ซึ่งดำเนินการโดย วิคตอเรีย การ์เด้นส์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก วิคตอเรีย การ์เด้นส์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม ซึ่ง วิคตอเรีย การ์เด้นส์ รวบรวมข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ โดยข้อมูลดังกล่าว โดยความยินยอมของท่านอาจถูกแบ่งปันไปให้กับคู่ค้าของเราซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ อาจส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อดำเนินงานในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วในการให้ข้อมูลอันเป็นส่วนตัวใดๆ แก่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ แล้ว วิคตอเรีย การ์เด้นส์ จะทำการเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆซึ่งได้ให้ความยินยอมไว้ด้วยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของท่านรวมถึง

  1. ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ด้วยการสร้างบัญชี วิคตอเรีย การ์เด้นส์ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่ท่านร้องขอ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ อาจขอให้ท่านลงทะเบียนผ่านระบบ/Application หรือ แบบฟอร์ม โดยการกรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านเลือก วิคตอเรีย การ์เด้นส์ อาจขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่ท่านใช้บริการของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์
  2. ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่ www.vg.co.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ ซึ่งการยกเลิกความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวมที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบ

การใช้ข้อมูลส่วนตัว และการรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล

วิคตอเรีย การ์เด้นส์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ เช่น ชื่อ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของท่านที่ให้ความยินยอมไว้แล้ว เพื่อใช้ในการติดต่อและการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง สำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เท่านั้น

วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเด็ดขาด และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากท่านและตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

กรณีที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เป็นต้น วิคตอเรีย การ์เด้นส์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาความปลอดภัย

วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ปกป้องข้อมูลของลูกค้าของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ได้รับผ่านทางเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองและดำเนินการตามขั้นตอนที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เชื่อว่าเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ กำหนดให้เข้าถึงได้เท่านั้น

คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน อาทิ รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ และ ประวัติการท่องเว็บของท่าน คุกกี้สามารถจำแนกออกได้ในแง่ของระยะเวลา และบุคคลผู้จัดเก็บ

คุกกี้ชั่วคราว - หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราเซอร์สิ้นสุดลง

คุกกี้ถาวร - จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน ป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เบราเซอร์ของท่านจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านและออกแบบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านได้ โดยอิงตามประวัติการท่องเว็บที่ผ่านมา

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ www.vg.co.th จะทำการบันทึกการเข้าเยี่ยมของท่านเท่านั้นและจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุความเป็นตัวตนใด ๆ (คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและระบุตัวตนของท่าน) จากคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆที่ใช้ (หากมี) ในส่วนของเว็บไซต์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ จะไม่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบ คุกกี้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จัดเก็บในการท่องเว็บของคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเคยชินในการเข้าดูของการท่องเว็บ โดยที่สามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาจากการลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อได้มีการกลับมาเยี่ยมที่เว็บไซต์อีกครั้งและมักใช้ในการติดตามความต้องการของท่านในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ท่านอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (โดยการแก้ไขตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านทำเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างในเว็บไซต์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ได้

เพื่อการให้บริการท่านได้รวดเร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีกว่า เราได้ใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" และยังอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราด้วย เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่วางคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราเพื่อให้บริการ โดยรวมไปถึง:

การวิเคราะห์/การวัด วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ วิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ อย่างไร เพื่อดูว่าสิ่งใดที่ใช้การได้และไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ และเพื่อรับรองว่าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ยังคงเป็นที่น่าสนใจและยังมีความเกี่ยวเนื่อง ข้อมูลที่วิคตอเรีย การ์เด้นส์ รวบรวมโดยรวมถึงหน้าเว็บที่ท่านได้ดู หน้าที่อ้างอิง/สุดท้ายจากหน้าที่ท่านได้เข้าและออก แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่ท่านได้ใช้ วันที่และเวลาที่ประทับข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนคลิกที่ท่านทำบนหน้าที่กำหนด การเคลื่อนไหวของเมาส์ของท่านและกิจกรรมการเลื่อน การค้นหาคำที่ท่านใช้และข้อความที่ท่านพิมพ์ในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ยังใช้คุกกี้วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราภายหลังจากที่พวกเขาได้รับการแสดงที่โฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

วิธีการจัดการความยินยอมของคุณ

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ทุกเวลา โดยการจัดการและ/หรือปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตั้งค่าเบราเซอร์ของ ท่านอย่างไรก็ตาม โดยการทำเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปกติแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของท่าน ดังนี้:

  • Chrome: การตั้งค่า -- ขั้นสูง -- การตั้งค่าเนื้อหา -- คุกกี้
  • Safari: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัว -- คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
  • Firefox: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัว -- ประวัติ
  • Internet Explorer: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต -- ความเป็นส่วนตัว
  • Opera: การตั้งค่า -- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย – คุกกี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

วิคตอเรีย การ์เด้นส์ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.vg.co.th

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ วิคตอเรีย การ์เด้นส์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ตามลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ติดต่อเรา

ท่านสามารถพบคำตอบสำหรับคำถามทั่วๆไปได้ที่ส่วนความช่วยเหลือ คลิกที่นี่
หรือสามารถอีเมล์มาถามได้ที่ mk_web@sinthoranee.com หรือโทรหาที่ 02-444-4555 พยายามตอบทุกข้อสงสัยของท่านภายใน 24 ชม. ตลอดช่วงเวลาทำการทุกวัน 08:00 - 17:00 น.